Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja pn. „Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka” mająca na celu wzrost konkurencyjności obszaru Ziemia Wąbrzeska wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji : rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb lokalnych.

 

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 28.01.2019r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka”.

W dniu 31.01.2019r. Wójt Gminy Dębowa Łąka podpisał umowę o przyznanie pomocy zawartą pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Województwem Kujawsko – Pomorskim. Przyznana pomoc wynosi kwotę 54 301,00 zł, jednak nie wyższej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowe na Wykonawcę robót wybrana została firma GREENSPIN Sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń za cenę : 92 250,00 zł brutto. W dniu 19.03.2019r. zawarta została umowa z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania oraz przekazany został plac budowy. 

Zdjęcia przedstawiające przebudowę pomieszczeń 

  

W dniu 06.06.2019r. Komisja dokonała częściowego odbioru robót budowlanych operacji pn. "Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka".  Wartość odbioru wyniosła : 46 420,20 zł brutto. W ramach zadań objętych częściowym odbiorem wykonano m.in : prace rozbiórkowe, ściany działowe GK, częściowe wykończenie ścian wewnętrznych, częściowe wykonanie podłóg, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacyjna. W sumie wykonano : 50,32 % prac.  

W dniu 02.08.2019r. dokonano końcowego odbioru i przekazania do użytkowania operacji pn. "Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka". Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 92 250,00 zł brutto. W ramach operacji wykonano m.in : prace rozbiórkowe, ściany działowe GK, wykończenie ścian wewnętrznych, sufit podwieszany, podłogi, stolarka drzwiowa wewnętrzna, wyposażenie pomieszczeń ( stoły konferencyjne, stół pod komputer, kontenerek, szafy biurowe, szafa na środki czystości, wieszaki na ubrania w prysznicu, krzesła konferencyjne, wieszaki na ubrania, gaśnica ), instalacja wod - kan, instalacja kanalizacyjna. Z zakresu wyposażenie zakupiono gabloty na puchary oraz tablice korkowe. Na wykonane roboty budowlane, Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach. Zakres robót budowlanych został wykonany prawidłowo i dokonuje się odbioru w zakresie końcowym. Łączna wartość całej operacji : 95 477,40 zł brutto.